ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten is de handelsnaam van de te Curaçao gevestigde openbare vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten (Handels-registernummer: 134640)
 2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten, op haar (gewezen) partners, de (gewezen) directeuren van genoemde vennootschap en al degenen die in of buiten loondienst voor Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten werkzaam zijn of waren.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten gedaan, resp. aanvaard door Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten.
 4. Afwijkende bedingen – waaronder begrepen (algemene) voorwaarden van opdrachtgevers – zijn slechts van toepassing indien en voor zover Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten die toepasselijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Een dergelijke aanvaarding geldt steeds slechts voor die aanbieding en/of opdracht, waarvoor de afwijkende bedingen werden aanvaard.
 5. Voor zover opdrachtgever eerder naar andere algemene voorwaarden heeft verwezen, wordt de toepasselijkheid van die voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Aanvaarding opdracht

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten. Alle opdrachten verleend aan een vertegenwoordiger of werknemer van Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten worden geacht uitsluitend aan Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten te zijn verleend en na aanvaarding door een vertegenwoordiger of werknemer, te zijn aanvaard en te worden uitgevoerd door Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten.

 

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten vrij te bepalen welke advocaat / procureur / medewerker de opdracht uitvoert.
 2. Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten is bevoegd om, indien en voor zover de goede uitvoering van de opdracht zulks vereist, gebruik te maken van de diensten van derden. Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten is bevoegd om zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens hem een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden te aanvaarden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten heeft aangegeven dat zij van belang zijn of waarvan opdrachtgever weet, althans redelijkerwijs behoort te weten dat zij van belang kunnen zijn voor de juiste uitvoering van de opdracht, tijdig aan Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten worden verstrekt. Indien niet alle voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde gegevens tijdig aan Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten zijn verstrekt, heeft Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten zal aanvaarde opdrachten naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht uitvoeren.

 

Artikel 4. Intellectuele eigendom

Behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten, is het opdrachtgever niet toegestaan de door Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten geproduceerde adviezen, contracten, of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten en van hen voor wie de bedingen in deze algemene voorwaarden ingevolge artikel 1 lid 2 zijn gemaakt, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten wordt uitbetaald.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder lid 2 van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal ANG 50.000,00 (zegge: vijftig duizend gulden Nederlands Antilliaanse courant).
 3. Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden van wier diensten bij de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt.
 4. Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ten ware deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar redelijkerwijs kenbaar.

 

Artikel 6. Verval (vorderings)rechten en bevoegdheden

Alle vorderingsrechten en andere rechten of bevoegdheden, direct of indirect voortvloeiend uit een aanbieding of opdracht of de uitvoering daarvan, jegens Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.

 

Artikel 7. Vrijwaring

Op eerste verzoek zal opdrachtgever Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten vrijwaren voor alle aanspraken tot vergoeding van schade van derden, waaronder de door Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten in verband daarmee te maken kosten begrepen, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met de opdracht en/of de uitvoering daarvan.

 

Artikel 8. Prijzen en Tarieven

 1. Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten zal in rekening brengen honorarium, verschotten en wettelijk voorgeschreven belastingen en heffingen.
 2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende basisuurtarief van de behandelend advocaat. De hoogte van het basisuurtarief kan door Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten worden gewijzigd.
 3. Indien het belang, de specialistische aard of de spoedeisendheid van de te verrichten werkzaamheden, danwel enige andere omstandigheid, daartoe aanleiding geeft, is Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten gerechtigd het honorarium te berekenen aan de hand van een afwijkend uurtarief.
 4. Van een wijziging in het basisuurtarief of een afwijkend uurtarief als bedoeld in lid 3 zal Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten opdrachtgever voorafgaand schriftelijk in kennis stellen. Indien opdrachtgever binnen veertien dagen na dagtekening van bedoelde kennisgeving niet schriftelijk heeft geprotesteerd, geldt het gewijzigde basisuurtarief c.q. het afwijkende uurtarief als aanvaard.
 5. Onder verschotten worden onder meer verstaan:

– te specificeren kosten zoals griffierecht, zegelbelasting, reis- en verblijfskosten en kosten voor diensten van derden, waaronder o.m. begrepen koeriers, taxateurs, procureurs en deurwaarders, etc.;

– een vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, kosten van communicatie, kopieerkosten, etc., forfaitair vastgesteld op 6% van het honorarium.

 1. Betaling dient zonder korting en/of compensatie te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie op de door Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten aangegeven wijze, in de valuta als aangegeven op de declaratie en zonder dat daarop overmakingskosten of enig ander bedrag in mindering wordt gebracht.
 2. De buitengerechtelijke kosten van incasso komen voor rekening van opdrachtgever en worden vastgesteld op 15% van het te innen bedrag, onverminderd het recht van Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten om, voor zover die hoger zijn, de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen. Over het te innen bedrag zal opdrachtgever verschuldigd zijn en van hem gevorderd worden een vertragingsrente van 1,5% rente per maand of gedeelte daarvan.

 

Artikel 9. Derdengelden

 1. Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten is gerechtigd, al dan niet als voorwaarde voor het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, van opdrachtgever een depot te verlangen tot zekerheid van betaling van haar declaratie.
 2. Depots en voor en namens opdrachtgever ontvangen gelden zullen namens opdrachtgever worden gedepositeerd op een rekening van de op Curaçao gevestigde stichting Derdengelden Waaigat. Over de gedepositeerde gelden zal, tenzij een andere afspraak is gemaakt, noch door Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten, noch door stichting Derdengelden Waaigat rente worden vergoed.
 3. Opdrachtgever verleent mitsdeze een onherroepelijke volmacht aan de stichting Derdengelden Waaigat om voor en namens hem door Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten gedeclareerde bedragen te voldoen uit de namens hem gedepositeerde gelden.

 

Artikel 10. Opschorting, opzegging, retentierecht

 1. Indien een declaratie of een depot niet tijdig wordt voldaan, is Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten dan waarop de declaratie of verzocht depot betrekking heeft. Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
 2. Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten is steeds gerechtigd de aan haar verstrekte opdracht neer te leggen, mits zij dit niet doet op een processueel gezien ontijdig tijdstip, behoudens voor zover zulks onder de omstandigheden niet mogelijk is, en zij, voor zover zulks redelijkerwijs van haar gevergd kan worden, maatregelen treft die nodig zijn om schade voor opdrachtgever te voorkomen.
 3. Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten is gerechtigd alle stukken, al dan niet betrekking hebbend op de opdracht waarvoor een declaratie onbetaald blijft, onder zich te houden totdat betaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 11. Archivering

 1. Opdrachtgever zal van alle door haar in verband met de uitvoering van de opdracht aan Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten verstrekte bescheiden een afschrift maken en bewaren.
 2. Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten zal het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier gedurende vijf jaar na het voltooien van de opdracht bewaren, waarna zij gerechtigd is het gevormde dossier te vernietigen.

 

Artikel 12. Elektronische communicatie

Indien bij de communicatie tussen Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten en opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van electronische technieken, is Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de overbrenging van virussen en vergelijkbare bestaansvormen. Opdrachtgever draagt het risico van het niet, onvolledig of onjuist overkomen van mededelingen. Opdrachtgever is gehouden te verifiëren of een door hem verzonden mededeling Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten heeft bereikt.

 

Artikel 13. Wijziging bevoegdheden opdrachtgever

Wijzigingen in de bevoegdheden van opdrachtgever of haar vertegenwoordigers, gevolmachtigden of lasthebbers, kunnen Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten, onverminderd de inschrijving in openbare registers, slechts dan nadat zij daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld, worden tegen geworpen.

 

Artikel 14. Klachten, begroting declaratie

 1. Alle aan Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten verbonden advocaten zijn onderworpen aan het op Curaçao vigerend tuchtrecht.
 2. Indien opdrachtgever klachten heeft over de wijze waarop Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten de opdracht uitvoert of anderzins, kan hij zich wenden tot de Raad van Toezicht te Curaçao.
 3. Indien opdrachtgever de door Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten ingediende declaratie geheel of gedeeltelijk betwist, kan hij de Raad van Toezicht voor de advocatuur te Curaçao verzoeken de declaratie te begroten.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

 1. De rechtsverhouding tussen Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten en opdrachtgever wordt beheerst door het recht van Curaçao.
 2. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao onverlet de mogelijkheid om tegen die beslissing hoger beroep en cassatie in te stellen.

 

Gedeponeerd op 18 maart 2013 bij de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.