INCASSO VOORWAARDEN

Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten

 

 1. Cliënt(e) zal ten aanzien van de dezerzijds geaccepteerde (incasso) zaken alle benodigde informatie verstrekken.
 2. De debiteur wordt aangeschreven en er wordt zo mogelijk informatie ingewonnen bij diverse instanties omtrent de gegoedheid van de debiteur. Mocht na verkregen informatie en/of aanschrijving blijken dat de betreffende debiteur geen verhaal biedt dan wordt geen verdere actie ondernomen met berichtgeving ter zake aan cliënt(e), alsmede wordt cliënt(e) een vergoeding van NAF. 350,00 per geval en de dezerzijds betaalde verschotten in rekening gebracht. Onder verschotten worden ondermeer verstaan: kosten voor uittreksels, zegels, administratiekosten, deurwaarderskosten, enz., te vermeerderen met niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, kosten van communicatie, kopieerkosten, etc., forfaitair vastgesteld op 6% van vorengenoemde vergoeding.
 3. Indien de debiteur na aanschrijving voldoet bestaat het honorarium uit 15% berekend over het geïnde bedrag, waaronder begrepen de hoofdsom, renten en buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de dezerzijds betaalde verschotten en kantoorkosten.
 4. Indien de debiteur na aanschrijving niet voldoet en cliënt(e) schriftelijk te kennen geeft dat er een gerechtelijke procedure moet worden geëntameerd zal daar gevolg aan worden gegeven, tenzij zulks niet opportuun wordt geacht. In geval van een gerechtelijke procedure dient cliënt(e) een voorschot ter nadere verrekening te voldoen ten bedrage van de door Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten begrote verschotten.

5.In geval van een gerechtelijke procedure is cliënt(e) Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten verschuldigd de toegewezen buitengerechtelijke incassokosten, althans de door debiteur betaalde buitengerechtelijke incassokosten, het toegewezen gemachtigdensalaris, althans het door debiteur betaalde gemachtigde salaris en de door ons betaalde verschotten plus kantoorkosten benevens 15% van de toegewezen hoofdsom plus renten, e.e.a. indien en voor zover dit wordt geïncasseerd.

 1. In alle gevallen dient cliënt(e) immer de verschotten en kantoorkosten te betalen.
 2. Indien een debiteur woonplaats heeft buiten Curaçao wordt het percentage genoemd in de artikelen 3 en 5 verhoogd tot 20%.
 3. Alle door Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten ontvangen gelden worden allereerst aangewend tot betaling van betaalde verschotten, het toegewezen gemachtigde salaris en de toegewezen buitengerechtelijke incassokosten en kantoorkosten.
 4. Deze incasso voorwaarden zijn niet van toepassing op eventueel hoger beroep en/of cassatie.
 5. Indien de uitvoering van een opdracht door Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten wordt uitbetaald.
 6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder 10 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal NAF. 50.000,00 (zegge: vijftigduizend Nederlands Antilliaanse courant).
 7. Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden van wier diensten bij de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt, noch voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ten ware deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar redelijkerwijs kenbaar.